В продължение на 3 месеца, по време на Дейност 1 на Проект “Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество” ние се срещнахме с над 200 бъдещи и настоящи предприемачи, които активно задаваха въпроси относно създаването на свой собствен бизнес и включването в дейностите на проекта.

Ние обобщихме техните въпроси и подготвихме отговори, с които ги информирахме и мотивирахме да се включат в обученията по
предприемачество, създаването на бизнес план и стартирането на собствен бизнес.

Бихме могли да разделим въпросите на 3 различни и важни групи, свързани с:

1. Проектът, включването в неговите дейности и съдържанието му.

2. Обучителната програма и менторските консултации.

3. Възможностите за финансиране, последваща подкрепа и реализация.

Въпроси и отговори:

Проектът, включването в неговите дейности и съдържанието му

1. Какво включва Проекта?

Проектът включва реализиране на активни действия за подпомогане на лица, желаещи да развиват собствен бизнес – подкрепа за стартирането на самостоятелна стопанска дейност и развитието на предприемачеството в Югоизточен район за планиране, чрез:

- мащабна информационна кампания
- обучение по предприемачество за придобиване на бизнес умения, ключови за предприемачеството компетенции и предприемачески начин на мислене
- консултиране и експертна подкрепа за създаването на подходяща среда за предприемачеството, чрез предоставяне на информация за налични финансови ресурси за стартиране и развитие на собствен бизнес, в първите моменти от съществуването на фирмата.

Ще бъде обърнато специално внимание на специфичните групи потенциални предприемачи, които по-трудно и по-рядко стартират предприемаческа дейност, като например жените; младите хора; по-възрастните хора; хората с увреждания и дълготрайно безработните.

2. Каква е целта на Проекта?

Проектът цели информиране, идентифициране и мотивиране на потенциални предприемачи да се включат в обученията за предприемачи и консултантската подкрепа.

Специфичните цели на Проекта са:

– Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, включително безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане
– Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност
– Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

3. Кой може да участва в Проекта, задължително ли е да съм безработен?

В Проектът може да се включи всеки български гражданин, който е на пазара на труда – независимо дали е безработен, зает или неактивен. Изключени за участие в Проекта са учениците и пенсионерите.

4. Как мога да се включа в Проекта?

Всеки може да се включи лесно и безплатно, като посети нашите информационни срещи или се регистрира на нашия сайт www.StartupHUB.bg

5. Кои са отделните етапи на Проекта?

Условно Проектът е разделен на три фази, всяка от тях с продължителност от 6 месеца:

Дейност 1 – Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество
Дейност 2 – Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения)
Дейност 3 – Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа

6. Какво би ни мотивирало да се запишем в обучителната програма?
Нашият Проект залага на качествени и отлично подготвени обучители и ментори, на много добре разработена обучителна програма, както и на практически доказани инструменти на бизнес и индивидуалните планове.

7. С какво се различавате от другите подобни проекти?
Ние предоставя много повече знания, умения и полезни контакти, от други подобни проекти, целим създаване на предприемаческа общност, която да продължи да се развива и подкрепя и след неговото приключване.

8. Какви резултати ще постигнем?

Ние като организаторите сме заложили да постигнем не по-малко от:
– 200 участници в информационните срещи
– 17 организирани и проведени специализирани обучения

– 170 представителя на целевата група от територията на Югоизточен регион за планиране, обучени по Проекта

– 200 представителя на целевата група, преминали през индивидуални и/или групови консултации;
- 200 индивидуални планове, с идентифицирана и актуализирана подкрепа;
- Разработени и апробирани минуимум 42 бизнес плана;
- Регистрирани минимум 42 форми на самостоятелна стопанска дейност, до 4 седмици след приключване участието на съответното лице в проекта;

Обучителната програма и менторските консултации

1. Кои са лектори?

Лектори в програмата са доказани специалисти, с практическа и теоретична подготовка в различните сфери на обучителната тематика. Ние се стремим да подбираме и предлагаме на обучаемите различни и успешни примери на хора, които са работили за създаване на бизнес и предприемачи, които има какво да разкажат за своите успехи и неуспехи. Съобразно обучителната група ние включваме и гост-лектори, които да отговорят на специфичния интерес на обучаемите.

2. Какво включва обучителната програма?

Обучителната програма включва най-важните и базови теми и знания за всеки стартиращ предприемач.
Специализираното обучение ще се проведе по ефективно изработена учебна програма, адекватно адаптирана за нуждите на целевата група. Обучителният материал е свързан с развитие на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност. Обученията ще бъдат поднесени по специална методология, включваща правила и техники на работа, предложени като резултат от задълбочен преглед и анализ на актуалната ситуация на пазара. Методологията предлага интегриран подход за управление на проекти, управление на риска, разработване и провеждане на обучения за възрастни със специален фокус върху нуждите и спецификата на целевата група,
ефикасен модел за организиране и осъществяване на обучения. Важна част от настоящата методология са: задълбоченият анализ на целите на специализираното обучение, моделът и мерките за управление на потенциални рискове, адекватното поднасяне на теоретичния и практическия материал по модули, интерактивното обучение, както и ефективното планиране на ресурсите необходими за изпълнение и тяхната адекватност спрямо заложените резултати.
Общите методи за провеждане на обучението целят ефективност, чрез отделяне на индивидуално внимание на всеки в групата и осигуряване на интерактивност. По време на обученията ще бъдат дискутирани практически въпроси и поставени редица задачи, които ще позволят разрешаването на трудности и реални ситуации.

Общите методи за провеждане на обученията включват:

Презентации; Учебни материали; Практически задачи; Тестове за проверка; Модерирани дискусии; Групови дискусии; Симулации; Ролеви игри; Мозъчна атака; Менторство; Визуализация и електронно представяне. Интерактивните методи и техники предвидени в обучителната програма включват: Мозъчна атака; Реални казуси; Дебати; Демонстрации. Освен горепосочените по време на обучението ще бъдат приложени и други методи: Лекция; Презентации на експерти; Визуална помощ; Разпределяне на времето.

Темите от програмата са:
- Вие като предприемач
- Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план
- Форми на търговска дейност
- Персонал, правни отговорности и застраховка
- Финансово планиране
- Капитал и видове източници
- Стартиране на бизнеса

Програмата включва и следните допълнителни модули:

- Екологична ефективност
- Водене на преговори
- Стратегическо планиране

Всеки обучителен модул ще се води паралелно от двама експерт-лектори. Всяка група ще премине 10-модулно специализирано обучение в рамките на 64 лекторски часа – 8 дни по 8 часа на ден.

3. Какво ще научим по време на обученията?

Чрез участието си в специализираното обучение, участниците ще придобият знания за:

- характеристиките на пазарното стопанство;
- нормативната уредба и прилагането й в трудовата дейност;
- организацията, структурата и функциите на предприятието;
- теоретичните основи на пазарното стопанство;
- съвременните информационни източници в областта на икономиката;
- характеристиките на основните обекти и на имуществото на предприятието;
- нормативните документи, регламентиращи дейността на предприятието;
- организационните форми на бизнеса;
- организационно-управленската структура на предприятието;
- управлението на персонала;
- характеристиките на видовете търговско представителство;
- същността и техниките на маркетинговото проучване на пазара;
- характеристиките на маркетинговия инструментариум на предприятието;
- същността на финансите и за прилагането на лостовете на финансовата политика;
- характеристиките на банковата система и взаимоотношенията с предприятието с търговските банки;
- прилагането на основните управленски функции в процеса на вземане на управленско решение и неговото информационно осигуряване;
- анализирането и оценяването на влиянието на факторите върху основните показатели на стопанската дейност.

Чрез участието си в специализираното обучение, представителите на целевата група ще придобият умения за:

- откриване и разработване на бизнес идеи;
- осъзнаване на обществената роля и екологичните отговорности (вкл. опазване на околната среда; изменение на климата и ресурсна ефективност), свързани с предприемаческата дейност;
- преценяване на шансовете и рисковете пред предприемачите;
- прилагане на принципите и законовите изисквания в сферата на предприемаческата дейност;
- прилагане на инструментите на проектния, персоналния и финансовия мениджмънт;
- прилагане в ежедневната си дейност на различни техники на генериране на идеи, вземане на решения, управление на време и др.;
- работа в екип;
- съставяне, представяне и защита на бизнес план;
- стратегическо анализиране и планиране на дейности;
- водене на преговори.

4. Къде се провеждат обученията?

Обученията се провеждат в градове или села в Югоизточна България, в които се формира група за обучение. Обученията се провеждат в конферентна или заседателна зала, оборудвана с подходяща техника, на удобно място в съответното населено място.

5. Какво означават индивидуални консултации и бизнес планиране?

В рамките на тази дейност Сдружение „КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ БУРГАС“ и АГЕНЦИЯ ПРО УЕЙ ЕООД ще предоставят консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа, в т.ч.:

- консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група;
- преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат-предприемачите;
- консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, вкл. за създаване на бизнес контакти; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др. и подготовка на бизнес планове от лицата;
- консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР;
- подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ.

Предвижда се гореизброените дейности да бъдат индивидуални спрямо желаещото да започне самостоятелна стопанска дейност лице, както и групови – на база териториален признак и/или сфера на интерес/бизнес идея. В обхвата на целевата група ще бъдат както лицата участвали в Дейност 2, така и други заинтересовани такива. В логистичен план, консултантските услуги ще бъдат провеждани както на място в градовете Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора така и дистанционно – чрез електронна поща, skype call, телефон и други електронни приложения за отдалечена комуникация.

Всяка консултация ще бъде в рамките до 40 часа за всяко едно лице и ще се извършва от експерти на кандидата и партньора, и ще се предоставя за период от не повече от 6 месеца за всяко лице.
На участниците, които ще бъдат включени в Дейност 3 ще се състави индивидуален план с необходимата за конкретното лице подкрепа, който ще се актуализира в хода на участието в дейностите, ако настъпват промени, които налагат такава актуализация.

Планът задължително ще включва и насочване към конкретна финансираща програма, към която лицето може да кандидатства за получаване на финансов ресурс за своята дейност или предприятие (в т.ч. и финансовите инструменти, реализирани със средства от ОП РЧР, които ще се посочат задължително, ако са подходящи за типа дейност).

Планът задължително ще следва представителя на целевата група, участвал в специализираните обучения от Дейност 2 от проекта.

6. Какво ще научим, ако се включим в Проекта?

В хода на обучението всеки участник ще има възможността да идентифицира и съпостави характерните качества на предприемача: стремеж към независимост; готовност за поемане на риск; мотив за постигане на резултат; стремеж към получаване на обществено признание; стремеж към власт.

В следствие на провеждане на специализираното обучение, всеки участник ще подобри своите знания и умения, както и личности качества, както следва:

- Висока степен на практичност;
- Преследване в бизнеса на цели;
- Склонност към поемане на обмислен и претеглен риск в различните му форми – управленски, финансов, социален;
- Наличие на „стопански нюх” (способността за предвиждане на стопански явления и процеси);
- Иновативност по отношение на продукта, сервиза, технологията или пазара;
- Коректност към партньори и клиенти.

7. Има ли възможност за диференциране на нивото на обучение – за напреднали и за начинаещи?

По време на информационната кампания и в началото на обучителната програма ще идентифицираме начинаещите и напредналите предприемачи и ще отделим внимание на техните нужди и потребности. Ще има надграждащи активности по време на Дейност 3.

8. Можем ли да се обучаваме вечер, през почивните дни или дистанционно?

Нашите обучения се провеждат в работни дни, по 8 часа на ден. Нямаме възможност да провеждаме обучения извън тези рамки, но нашите обучители и ментори са на разположение за консултации и отговор на въпрос и в извънработно време и през почивните дни.

Възможностите за финансиране, последваща подкрепа и реализация

1. Осигурявате ли финансиране за завършилите обученията?

Ние самостоятелно не осигуряваме финансиране. По време на обученията и менторските консултации ще отделим специално внимание към възможностите за фиансиране от държавни и корпоративни програми, както и от бизнес ангели и преакселераторски инициативи.

2. Откъде мога да намеря финансиране за своя бизнес?

По време на изпълнението на Проекта участниците ще получат детайлна и специализирана информация по какъв начин и откъде да намерят финансиране за своя бизнес.

3. Как мога да намеря инвеститор/партньор за моя бизнес?

Ще отговорим по време на обученията и менторските консултации.

4. След приключване на обученията, осигурявате ли последваща подкрепа?

Да, ние ще осигурим професионална и консултантска подкрепа за успешно приключилите Проекта участници.

5. Как ще ми помогнете да създам своя работещ бизнес план?

В нашата Дейност 3 ние осигуряваме:

- консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група;
- преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат-предприемачите;
- консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, вкл. за създаванена бизнес контакти; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др. и подготовка на бизнес планове от лицата;
- консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР;
- подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ.

ВИЖТЕ ВСИЧКИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


На оспорвано „48 часово състезание за предприемачи в град Бургас” студенти споделиха своите бизнес идеи и представиха план за тяхното реализиране. Състезанието се организира от Център за предприемачество и управленско развитие – CEED България със съдействието на Фондация Start UP. То е част от проект „Българо-швейцарска предприемаческа екосистема” (Swiss-Bulgarian Entrepreneurship Ecosystem Activity), който се осъществява в партньорство с Института по предприемачество (SIFE) в град Хур и Startup@UZH към Университета в Цюрих, с финансовата подкрепа на Бългато-швейцарска програма за сътрудничество чрез Фонд за партньорство и експертна помощ.

Двудневното състезание започна с обучителен панел, в който бяха разгледани различни бизнес модели и примери за успешно реализирани идеи. Студентите от Бургас научиха какви са стъпките при стартиране на собствен бизнес и как могат да финансират идеите си. Те получиха съвети за създаване на успешна марка и нейното популяризиране. Предприемачи с дългогодишен опит споделиха с тях как лесно да таргетират потенциалните си клиенти и какви са ефективните канали за достигането им.

Предприемчивите студенти сформираха работни екипи и разработиха бизнес модел за осъществяването на своите идеи. Състезанието завърши с презентации на бизнес идеите и план за тяхното реализиране.
Журито отличи три отбора, които представиха най-добре своите идеи за бизнес. Победителите ще бъдат обучавани в 6-модулна програма на CEED България, която е разработена от Института по предприемачество (SIFE) в град Хур, Швейцария. В нея те ще развиват практически умения за успешно стартиране на собствен бизнес и неговото управление, сегментиране на пазара и привличане на клиенти.

В рамките на събитието се проведе и пресконференция с представители на медиите, на която бяха дискутирани различните програми по предприемачество в българските университети и до колко те дават нужните познания и умения за стартиране на собствен бизнес. Основен акцент на дискусията беше партньорството с Щвейцария и успешният опит на страна в развитието на предприемачеството. Доминик Вензауер от Startup@UZH към Университета в Цюрих сподели как швейцарският опит може да бъде приложен в България.


Млади предприемачи ще имат възможността да споделят своите бизнес идеи и да получат практически съвети за тяхното реализиране на 4 и 5 юли (петък и събота) от 09:30 ч. в Мол Габрово. В рамките на събитието те ще развихрят своята креативност и ще се включат в двудневно състезание по предприемачество.

Журито ще оценява креативността на състезателите, иновативността на идеите и бизнес плана за тяхното осъществяване. Победителите от бизнес надпреварата ще бъдат обучавани в 6-модулна програма на CEED България, която е разработена от Института по предприемачество (SIFE) в град Хур, Швейцария.

Състезанието се организира от Център за предприемачество и управленско развитие – CEED България със съдействието на Европейски център за иновации, образование, наука и култура, и Фондация Start UP. То е част от проект „Българо-швейцарска предприемаческа екосистема” (Swiss-Bulgarian Entrepreneurship Ecosystem Activity), който се осъществява в партньорство с Института по предприемачество (SIFE) в град Хур и Startup@UZH към Университета в Цюрих, с финансовата подкрепа на Бългато-швейцарска програма за сътрудничество чрез Фонд за партньорство и експертна помощ.

Участието в състезанието е свободно след предварителна регистрация на: http://bit.ly/1z4P8Cn

В рамките на събитието ще се проведе и среща с медиите на тема „Обучението по предприемачество в България – възможности и перспективи “. На 4 юли от 13:00 часа в конферентната зала на Мол Габрово ще бъдат дискутирани различните програми по предприемачество в българските университети и до колко те дават нужните познания и умения за стартиране на собствен бизнес. Своето мнение ще споделят Николай Ярмов, ръководител на проекта, Екатерина Чернова, координатор на проекта, Надя Ташева, ключов експерт по проекта, Димитър Бенев от Европейски център за иновации, образование, наука и култура, Станимир Милев, основател на фондация StartUP, и доц. Петър Петров, зам. ректор на Технически университет – Габрово.

Българските студенти ще имат възможност да развиват бизнес умения и предприемачески дух още в университета. Специално разработена програма от шест модула ще бъде тествана в университетска среда още тази година.

Инициативата е на CEED България чрез проект „Българо-швейцарска преприемаческа екосистема” (Swiss-Bulgarian Entrepreneurship Ecosystem Activity), който се осъществява в партньорство с Института по предприемачество (SIFE) в град Хур и Startup@UZH към Университета в Цюрих, подпомогнат от Бългато-швейцарска програма за сътрудничество чрез Фонд за партньорство и експертна помощ. Подробности за проекта представиха на пресконференция Николай Ярмов, изпълнителен директор на CEED България, Надежда Ташева, експерт по проекта, и швейцарският партньор Себастиан Фрю, преподавател в Институт за развитие на предприемачеството SIFE.

Обучение за обучители

Първият етап от проекта бе обучение за ментори, което се проведе на 19-20 март от Себастиан Фрю, обучител към SIFE. Двудневното обучение представи програма по предприемачество, специално разработена от швейцарския партньор, която се състои от шест модула. Те обхващат области като креативност, създаване на успешен бизнес модел, връзки с клиента, маркетинг, финанси и презентиране пред инвеститори. Себастиан Фрю сподели с българските ментори ценен опит, препоръки и добри практики. „Смятам, че тази програма може да промени образованието, бизнеса и мисленето на хората. Много е важно младите да знаят как да започнат своята кариера и този проект е именно за това. В Швейцария стартъп-предприемачеството е много разпространено, защото младите хора искат да поемат нещата в свои ръце, да създадат свой бизнес и да допринесат за положителна промяна”, посочи Себастиан Фрю на пресконференцията за представяне на проекта. Той подчерта колко е важно предприемаческото мислене, защото именно хората с идеи са двигателят на обществото.

Състезание за генериране на бизнес идеи

Следваща стъпка по проекта е организирането на две 48-часови състезания за над 60 студента от Габрово и Бургас. Целта е да се създадат успешни екипи и добри идеи с потенциал за развитие. Най-добрите екипи в последствие ще преминат през три-месечната квалификационна програма по предприемачество, разработена от швейцарския институт. Надя Ташева, експерт по проекта, изрази своята увереност, че в състезанията ще се включат мотивирани студенти, които ще вземат активно участие, като очакванията са след завършване на програмата в България да бъдат стартирани поне 5-6 нови бизнеса от млади хора.

 

„Цел на проекта е да допринесе за въвеждането на един по-съвременен подход на обучение в образователната ни системата, да бъдат провокирани иновативните идеи, да се достигне до студентите и до преподавателите”, сподели Николай Ярмов, ръководител на проекта. „Обучителната ни система е остаряла и неефективна и това се отразява и на икономиката ни. Учебните програми трябва да бъдат модернизирани и в тях да бъдат заложени повече практически курсове”, добави той.

Проектът полага основите на партньорствo в областта на предприемачеството между България и Швейцария и ще доведе до по-успешното развитие на един напълно нов подход към предприемаческата култура и обученията на университетско ниво в България. Това ще бъде предпоставка за създаване на трансгранична мрежа за предприемаческо партньорство сред студентите.

Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България” (CEED България) е с над осем години опит в сферата на обученията и насърчаването на предприемаческия дух в страната. Организацията има широка мрежа от ментори и предприемачи в страната и в чужбина и над 12 офиса разположени в цял свят.

 

Пресконференция по проект „Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България – Гърция”, изпълняван от CEED България

От 53 висши учебни заведения в България 27 предлагат обучение по предприемачество чрез различни програми и дисциплини. Това показват предварителните данни на анализ по проект „Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България – Гърция”, представени на пресконференция в София. Проектът се изпълнява от Център за предприемачество и управленско развитие – България (CEED България) и цели да насърчи предприемаческите инициативи у нас в областта на агробизнеса.

„Половината висши учебни заведения у нас предлагат обучение по предприемачество в някаква форма, но повечето програми обхващат само основни теоритични курсове. Профилиране има в някои от програмите на държавните университети“, представи първоначалните резултати от анализа Екатерина Чернова, експерт – анализи по проекта. Тя допълни, че над 52% от програмите по предприемачество се предлагат от университети в София, 14% са средоточени във Варна и 10% в Бургас. „Нашата цел е да насърчим предприемачеството в агробизнеса, като започнем с райони, в които има предпоставка за развитие на селското стопанство, като Пловдив и Стара Загора, например“.

Създаването на обща учебна програма ще помогне на младите предприемачи, които искат да се занимават с агробизнес, да придобият необходимите знания и да могат да позиционират успешно продукцията си на пазара. „Наш партньор по проекта е American Farm School  към колежа „Perrotis” в Гърция, който има опит в образованието по предприемачество и конкретно в областта на агробизнеса и селското стопанство“, заяви Надежда Ташева, ръководител на проекта. „Заедно ще работим и за прилагането на успешни стратегии и мерки, чрез които да се насърчи предприемачеството сред младите“, допълни тя.

През последните години все повече млади предприемачи в Гърция напускат големите градове и се връщат към семейния агробизнес. „За да бъдат конкурентни на пазара, те трябва да са обучени на това. Трябва да знаят как да произвеждат качествена продукция без да вредят на околната среда и да могат да прилагат нови технологии и техники на управление“, сподели Евангелос Вергос, експерт – разработването на обща учебна програма по предприемачество по проекта. В Гърция обучение по предприемачество в областта на селското стопанство предлагат 6 аграрни университета и 13 технологични колежа. Според Евангелос Вергос много хора в България са се оттеглили от селското стопанство като бизнес, но е време да се върнат към него и да го управляват умно. „Обучението по предприемачество ще обърне внимание на значението на маркетинга – как ефективно да продават своята продукция, как да навлязат на пазара и къде да позиционират своята марка“, допълни той.

В рамките на проекта ще бъде организиран работен семинар за преподаватели по предприемачество с цел обсъждане и валидиране на общата учебна програма, чрез обмяна на ноу-хау, методи, модели и добри практики. Ще бъде проведена академия по предприемачество чрез осъществяване на практически обучения. Част от дейностите на проекта е и изграждането на българо-гръцка партньорска мрежа чрез разработване на електронно базирана платформа за обмяна на опит и контакти между предприемачи, инвеститори, обучители, ментори и други представители на заинтересованите страни.

Проект „Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България – Гърция” се осъществява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.07-0042-C0001 „Без граници– компонент 1 – фаза 2”. Той ще се изпълнява в рамките на  18 месеца.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”

Дата: 20 септември 2013 г.

Начален час: 13:00 часа

Място: Национален пресклуб БТА

 

 • Има ли добри програми за образование по предприемачество в България?
 • Какви добри практики от Гърция в сферата на образованието и обучението по предприемачество могат да се приложат в България?
 • Какви иновативни модели могат да се приложат при обучението по предприемачество?
 • Какви мерки за насърчаване и подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес могат да бъдат успешни у нас?

Отговорите на тези въпроси ще бъдат дискутирани по време на пресконференция на тема „Състояние на образованието по предприемачество и иновативни предприемачески стратегии“, която ще се проведе на 20 септември (петък) от 13:00 часа в Национален пресклуб БТА, бул. “Цариградско шосе” 49, гр. София. Събитието се организира по проект „Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България – Гърция”, осъществяван от Център за предприемачество и управленско развитие – България (CEED България).

На пресконференцията ще присъстват:

 • Надежда Ташева – ръководител на проекта;
 • Екатерина Чернова – експерт по проекта – анализ на висшата образователна система и следдипломна квалификация по предприемачество и лектор/ментор в академията по предприемачество – България;
 • Станислав Червенков – експерт по проекта – разработване на обща учебна програма по предприемачество и лектор/ментор в академията по предприемачество;
 • Eксперти – методици, обучители от партньорската организация от Гърция.

 

За проекта:
Проект „Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България- Гърция” се осъществява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.07-0042-C0001 „Без граници – компонент 1 – фаза 2”. Основната цел на проекта е изграждане и функциониране на транснационално партньорство и сътрудничество между България и Гърция за анализиране и изготвяне на обща учебна програма и разпространение на възможностите за стартиране и развитие на иновативни предприемачески инициативи.
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”

 

Заключителна пресконференция по проект „Иновативни знания без граници“, изпълняван от CEED България

Заключителна пресконференция по проект „Иновативни знания без граници“ представи днес постигнатите резултати от реализирането на 6 обучителни срещи между български и словенски предприемачи. 135 представители на малкия бизнес от двете страни споделяха опит, добри практики и идеи за бизнес развитие по време на 3 семинара в Словения и 3 в България.

В рамките на проекта се проведе проучване за развитието на предприемачеството и малкия бизнес в Словения и България. Като заключение от направените анализи може да се отбележи, че Словения е страна с добре развиващ се малък и среден бизнес, което до голяма степен се дължи на силно застъпеното предприемаческо мислене, геостратегическото местоположение и активното стимулиране на предприемачески инициативи. Друг важен елемент е качеството на труда и високата степен на експертиза сред работещите. В Словения съществуват много на брой малки предприятия с добре развит бизнес модел, които постигат висок оборот и солидни печалби, въпреки малкия брой служители. „Това е и причината да изберем Словения за наш партньор по проекта. Считаме, че обменът на опит между български и словенски предприемачи и ментори донесе висока добавена стойност за нашите компании. Възнамеряваме да продължим да подпомагаме обмена между тях и активно да насочим усилия за подпомагане на българските компании, за да постигнем устойчивост на резултатите и развитие на изграденото партньорство”, сподели Надя Ташева, ръководител на проект „Иновативни знания без граници“.

Експертите по проект „Иновативни знания без граници“ изготвиха и 3 адаптирани модела за обучение на предприемачи по програми Top Class Plus, Top Class Advanced и Top Class Finance. Top Class програмите съдържат специално разработени модули, от които се нуждае всеки бизнес в началното си развитие. Те са практически насочени и създадени след години проучвания и работа с предприемачи. Специално предимство при тях е не само постоянният контакт с ментори, а и с бизнес личности, реализирали своя успешен модел в страната, региона и на международния пазар. Програмите са възможност за обмен на опит извън границите на страната и съдействат на предприемачите да стъпят на чужди пазари.

Изградена и функционираща онлайн система за обмен на данни – Екстранет, създава благоприятна среда за установяване на нови контакти и бизнес възможности между участниците в проекта. Системата е BCSocial и е създадена от словенските партньори по проекта Zavod mreža podjetništva – CEED Словения.

За проект „Иновативни знания без граници”
Проектът се изпълнява от CEED България и Zavod mreža podjetništva – CEED Словения по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”. Проектът се реализира в рамките на 12 месеца, а основната му цел беше да повиши капацитета и да насърчи предприемаческия потенциал на малкия и среден бизнес в България. В рамките на проекта се проведоха 3 срещи в Словения и 3 в България, по време на които българските предприемачи се срещнаха с представители на словенския бизнес, с експерти от различни сфери и ментори, които ще споделят с тях успешния си опит.

 

Дата: 23 април 2013 г.

Начален час: 11:00 ч.

Място: betahaus

 

CEED България организира заключителна пресконференция по проект „Иновативни знания без граници“, която ще се проведе на 23 април 2013 г. (вторник) от 11:00 часа в betahaus, гр. София, ул. „Крум Попов“ 56-58. По време на пресконференцията ще бъдат представени резултатите от проекта и постигнатите цели.

Участници в пресконференцията:

 • Надя Ташева, ръководител проект „Иновативни знания без граници“
 • Станислав Червенков, експерт по проекта
 • Николай Ярмов, изпълнителен директор на CEED България и експерт “Проучване и прилагане на иновативен модел на добра практика – България“ по проекта

 

За проект „Иновативни знания без граници”
Проектът се изпълнява от CEED България и Zavod mreža podjetništva – CEED Словения по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”. Проектът се реализира в рамките на 12 месеца, а основната му цел е да повиши капацитета и да насърчи предприемаческия потенциал на малкия и среден бизнес в България. В рамките на проекта се проведоха три семинара в Словения и три в България, по време на които българските предприемачи се срещнаха с предствители на словенския бизнес, с експерти от различни сфери и ментори, които споделиха с тях успешния си опит.

Семинар със словенския предприемач Митя Мавсар по проект „Иновативни знания без граници“ на CEED България

Български мениджъри и представители на средния и малкия бизнес се срещнаха със словенския предприемач Митя Мавсар (Mitja Mavsar). Срещата се проведе на 27 и 28 февруари 2013 година в София и беше на тема User Experience. Обменът на опит със словенския бизнес се осъществява по проект „Иновативни знания без граници“ на Център за предприемачество и управленско развитие – България (CEED България) и Zavod mreža podjetništva – CEED Словения.

Митя Мавсар, ръководител на отдел User Experience в словенската софтуерна компания D-Labs, сподели своя опит и примери от соята практика за създаване на полезни продукти за потребителите. Митя представи тенденциите в развитието на този важен аспект на софтуерните продукти и даде ценни съвети за създаване на преживяване чрез услугите, които се разработват. Според него, за да е успешен един продукт, той трябва да е разбираем и полезен за потребителите.

„Първото впечатление не се създава само от визията, то трябва да породи емоция и да накара потребителя да оцени продукта“, сподели Митя Мавсар. Той съветва българските предприемачи да провокират любопитството на клиентите си и да правят малки и неочаквани изненади.

Митя Мавсар препоръча на участниците при изграждането на собствен сайт да вграждат добра активна търсачка, чрез която може да се проследи какво се търси най-много и да се отговори на нуждите на потребителите. „Основното при един добър сайт е най-важните бутоните в него да бъдат лесно видими за посетителите му“, допълни той.

За проект „Иновативни знания без граници” – BG051РО001-7.0.01-0123-С0001
Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на МТСП, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” и се финансира то Европейския социален фонд и Република България. Проектът се реализира в рамките на 12 месеца, а основната му цел е да повиши капацитета и да насърчи предприемаческия потенциал на малкия и среден бизнес в България.

Семинар „Как да построим своя бизнес модел, така че да предоставим продукт и услуга с висока стойност?“ по проект „Иновативни знания без граници“ на CEED България

Български предприемачи получиха практически съвети за успешни бизнес решения по време на семинар „Как да построим своя бизнес модел, така че да предоставим продукт и услуга с висока стойност?“. Семинарът се проведе от 30 януари до 1 февруари 2013 г. в betahaus, София. Срещата е част от проект „Иновативни знания без граници“, който предоставя възможности за споделяне на опит между български и словенски предприемачи и ментори.

Яка Левстек (Jaka Levstek), ментор на срещата, провокира участниците да разгледат моделите в своите компании и да отбележат с какво се различават от конкуренти си в съответната сфера. Предприемачите набелязаха предимствата на своите продукти и услуги спрямо другите, предлагани на пазара, и какво прави тяхната стойност по-голяма.

Участниците разгледаха успешни бизнес модели за предлагане на продукт с висока стойност от регионалната и световната практика. Яка Левстек постави акцент върху модела Канвас, чрез който в няколко стъпки се моделира бизнес подхода при реализиране на нов продукт. В него се съветва внимателно да се сегментират клиентите, да се набележат ключовите ценности на продукта и по какъв начин те помагат на потребителите, да се обърне внимание на избора на иднивидуален подход за всеки клиент, необходимите ресурси за реализирането на продукта и структурирането на разходите.

„В много случаи хората стартират бизнес с идеята, че имат решение за даден проблем, но той не е ясно дефиниран“, сподели Яка Левстек. Той посъветва предприемачите да започнат с ясното определяне на проблема и след това да предложат решение.

Срещата се организира от Център за предприемачество и управленско развитие – България (CEED България) и Zavod mreža podjetništva – CEED Словения по проект „Иновативни знания без граници“. В рамките на проекта бяха реализирани и три срещи в Словения, по време на които български предприемачи се запознаха с бизнеса на словенските си колеги и техните успешни практики.

За проект „Иновативни знания без граници” – BG051РО001-7.0.01-0123-С0001
Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на МТСП, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” и се финансира то Европейския социален фонд и Република България. Проектът се реализира в рамките на 12 месеца, а основната му цел е да повиши капацитета и да насърчи предприемаческия потенциал на малкия и среден бизнес в България.

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional