На пресконференция днес бяха представени резултатите от осъществяване на проект „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс в гр. Годеч, община Годеч“. В рамките на проекта беше изграден спортен комплекс в гр. Годеч, който разполага с мултифункционална зала и предлага различни спортни занимания.

Проект „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс в гр. Годеч, община Годеч“ се осъществява финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за Развитие на селските райони. Проектът е на стойност 5 739 020,57лева и се осъществи за периода от 27.11.2012 г. до 15.07.2015 г.

В своята мултифункционална зала комплексът предлага разнообразни спортни занимания, подходящи за различни възрастови и социални групи. В нея е осигурен равен достъп и възможност за активно социално включване и интегриране на хора с увреждания. В рамките на проекта бяха изградени и нови трибуни за 600 седящи места, пречиствателно съоръжение, паркоустройство, футболно игрище, паркинг и детска площадка.

Като част от заключителното събитие по проекта се проведе и детски спортен празник. Младежи и деца от Годеч се включиха в турнир по футбол, проведен в новата спортна зала. Заедно те пробваха възможностите на залата и съоръженията в нея и изразиха желание да продължат да спортуват активно в нея.

Този документ е създаден в рамките на проект №23/321/01390/ 27/11/2012г. „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс в гр. Годеч”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за Развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Годеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


На пресконференция днес Столична община представи резултатите от изпълнението на проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013. В рамките на проекта бяха разработени тематични туристически пакети, обединяващи емблематични забележителности на територията на трите общини.

Туристическите пакети включват маршрути до историческите, културните, религиозните и природните забележителности в София, Своге и Ихтиман. Те са насочени към български и чуждестранни туристи, които искат да се потопят в древната история на региона, да се вдъхновят от неговите традиции и съвременна култура. В туристическите пакети са включени забележителности, като: Антична Сердика, храма Света София и Ротондата, Софийската Света гора, най-северния манастир от групата Седемте престола, Лозенския манастир Св. Спас и Урвишкия манастирски комплекс. Чрез тяхното разработване ще се развие потенциала на региона, като бъдат предложени разнообразни възможности за опознаване на неговото наследство, отдих и забавление.

Съвместните пакети бяха представени на туристически изложения в страната и чужбина. Представители на Столична община презентираха възможностите за туризъм в София, Своге и Ихтиман пред посетителите на Туристическо изложение Borsa Mediterranea del Turismo Archelogico в Пестум, Италия, Международна туристическа борса „Ваканция и спа“ в София, Туристическа борса „Планините в България – гостоприемство в четири сезона”, Туристическо изложение „Филоксена“ в Солун, Гърция и на Туристическо изложение WTM в Лондон, Великобритания.

Туристическите пакети бяха промотирани и чрез активна печатна и онлайн реклама в България и чужбина, както и чрез изготвянето на брошури, пътеводител и карти.

На заключителната пресконференция по проекта беше представен филма „Кръстопът на вдъхновените“, показващ емблематични забележителности на общините София, Своге и Ихтиман.

За проекта:
Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”, Договор №BG161PO001/3.2-03/2012/002 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 496 220 лв. и се изпълнява за периода от м. март 2013 г. до м. март 2015 г.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Бюджетна линия: BG161PO001/3. 2-03/2012, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3. 2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Цялата отговорност за съдържанието му носи Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Дата: 23 март 2015 г., понеделник

Начален час: 11:00 ч.

Място: Официалната зала на Столична община

Заключителна пресконференция по проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” ще се проведе на 23 март от 11:00 ч. в Официалната зала на Столична община ( ул. „Московска“ №33, ет. 1).

На събитието ще бъде представен филма „Кръстопът на вдъхновените“, показващ емблематични забележителности на общините София, Своге и Ихтиман. Те са включени в разработените по проекта съвместни туристически продукти, насочени към любителите на древната история, религия и култура.

По време на пресконференцията ще бъдат представени и постигнатите резултати от осъществяването на проекта. Неговото реализиране допринася за развитието на туристическия потенциал на региона и разнообразните възможности за опознаване на неговото наследство, отдих и забавление.

За проекта:
Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”, Договор №BG161PO001/3.2-03/2012/002 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 496 220 лв. и се изпълнява в периода от м. март 2013 г. до м. март 2015 г.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Бюджетна линия: BG161PO001/3. 2-03/2012, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3. 2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Цялата отговорност за съдържанието му носи Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Столична община развива съвместни туристически маршрути със Своге и Ихтиман, обединяващи емблематични забележителности на територията на трите общини. На пресконференция вчера заместник-кметът по “Култура, образование, спорт и превенция на зависимости” Тодор Чобанов представи разработените маршрути и тематичните туристически пакети, насочени към български и чуждестранни посетители.

Пакетите обединяват тематични турове до историческите, културните, религиозните и природните забележителности в София, Своге и Ихтиман. Обединени под мотото „Кръстопът на вдъхновените“, те пренасят туристите от Античността до модерния свят, като вдъхновяват от древната история на региона и предлагат забавление с богатата му културна програма днес.

 „Искри от векове на слава“
Тридневен туристически пакет, включващ Антична Сердика, храмът Света София и Ротондата. В него е представено културното наследство, свързано с преходните епохи от Античността до Християнството и културния разцвет на Първата и Втората българска държава.

 „Светци и владетели – закрилници“
Пакетът включва Софийската Света гора, най-северният манастир от групата Седемте престола, Лозенският манастир Св. Спас, както и Урвишкият манастирски комплекс. Маршрутът популяризира културно-историческото наследство на региона, като съчетава възможностите на дестинацията за почивка и дейности сред природата.

 „Християнският път през вековете“
Четиридневен туристически пакет, който представя региона като ключова точка на един от главните европейски културни коридори. Тематичните маршрути са свързани с прехода към християнството и първите поклоннически маршрути към Светите земи.

Тематичните пакети са разработени в рамките на проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”. Те целят да развият потенциална на региона и да предложат разнообразни възможности за опознаване на неговото наследство, отдих и забавление

Повече информация, снимки и видео за туристическите пакети и забележителностите, включени в тях, ще намерите на: www.ssi.visitsofia.bg

За проекта:
Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”, Договор №BG161PO001/3.2-03/2012/002 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 496 220 лв. и се изпълнява в периода от м. март 2013 г. до м. март 2015 г.

——
Този документ е създаден в рамките на Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Бюджетна линия: BG161PO001/3. 2-03/2012, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3. 2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Цялата отговорност за съдържанието му носи Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Дата: 12 февруари 2015 г., четвъртък

Начален час: 15:45 ч.

Място: зала Пирин, Интер Експо Център


Пресконференция на тема „Кръстопът на вдъхновените – пътуване през векове на слава, духовно и културно развитие” ще се проведе на 12 февруари от 15:45 ч. в зала Пирин, Интер Експо Център. Събитието се провежда по проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”, изпълняван от Столична община в партньорство с общините Своге и Ихтиман.

По време на пресконференцията ще бъдат представени туристически пакети, обединяващи емблематични туристически обекти на територията на София, Ихтиман и Своге. Пакетите предлагат тематични турове до историческите, културните, религиозните и природните забележителности на трите общини.

Информация, снимки и видео за туристическите пакети и забележителностите ще намерите на: www.ssi.visitsofia.bg

За проекта:
Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”, Договор №BG161PO001/3.2-03/2012/002 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 496 220 лв. и се изпълнява в периода от м. март 2013 г. до м. март 2015 г.


Този документ е създаден в рамките на Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Бюджетна линия: BG161PO001/3. 2-03/2012, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3. 2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Цялата отговорност за съдържанието му носи Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Община Ветрино успешно приключи изпълнението на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в Община Ветрино посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”. Неговото осъществяване допринесе за оптимизиране на функциите на общинската администрация и подобряване на работния процес. На пресконференция днес бяха представени постигнатите резултати и ползи от реализирането на проектните дейности.

В рамките на проекта е изготвен функционален анализ и анализ на нормативни актове, правилници, методики и процедури. Проведено е и изследване на работните процеси в Общината, въз основа на което са разработени препоръки и процедури за ефикасна работа и икономичност на извършваните дейности.

Разработени процедури и нормативи:
• Нов Устройствен правилник;
• Процедура за разработване, утвърждаване и изменение на функционални характеристики на административни звена;
• Процедура за планиране на човешките ресурси;
• Процедура за разработване, утвърждаване и отчитане на изпълнението на годишните цели на общинската администрация и на административните звена;
• Процедура за измерване и оценка на изпълнението дейностите;
• Функционални характеристики на дирекциите и отделите.

„Реализацията на проекта допринесе за формиране на ясна визия за институционално изграждане, модернизация и организационно развитие на общинската администрация в Община Ветрино“, коментира Пламена Василева, ръководител на проекта. Тя допълни, че чрез осъществените дейности се гарантира стабилността на администрацията и се създава устойчив административен капацитет за постоянна оценка на релевантността, ефективността и ефикасността на функциите и структурата на местната администрация.

С цел подобряване на извършваните услуги и ефикасността на служебните задължения, служители на Общината преминаха обучения за повишаване на професионалните компетенции и познания.

За проекта
Проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в Община Ветрино посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-11-58/11.10.2013 г. се осъществява по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът се изпълнява по “Приоритетна ос І “Добро управление”, Подприоритет 1.1 “Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07. Общата стойност на проекта е 85 446,72 лева. Той беше реализиран за период от 12 месеца.

Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ветрино и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.


Община Берковица започна изпълнението на проект за подобряване на ефективността на общинската администрация и повишаване капацитета и уменията на служителите в нея. Проект „Повишаване на капацитета на общинска администрация Берковица“ е на стойност 89 745,50 лева и се изпълнява за период от 12 месеца.

Проектът цели да подобри ефикасността и ефективността на общинската администрация, да повиши квалификацията на по-голям брой служители чрез обучения за различни умения и познания и да постигне европейски стандарти в администрацията – професионално, модерно и компетентно обслужване. Изпълнението на целите ще повиши капацитета на администрацията в Общината и ще подобри предоставяните от нея услуги за бизнеса и гражданите.

В резултат на осъществяването на проекта ще бъдат обучени и сертифицирани 95 служители. След приключването на проекта служителите ще са с повишена професионална компетентност, което ще подобри изпълнението на задълженията им. „За тази цел са предвидени обучения за работа с хора със специфични потребности, повишаване мотивацията на служителите, комуникативни и презентационни умения“, коментира Златина Петрова, ръководител на проекта.

Служителите с ръководни функции ще преминат обучения за добро управление, отворена и прозрачна администрация. За тези, които работят за интеграцията на малцинства, са предвидени курсове по приложни въпроси за интеграция на етническите групи в България.

Проект „Повишаване на капацитета на общинска администрация Берковица“ в изпълнение на Договор № М13-22-58/18.08.2014 г. се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Настоящият документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Дата: 2 декември 2014 г., вторник

Начален час: 11:00 ч.

Място: Община Берковица, гр. Берковица


Пресконференция по проект „Повишаване на капацитета на общинска администрация Берковица“, която ще се проведе на 2 декември (вторник) от 11:00 часа в Община Берковица, пл. „Йордан Радичков“ 4.
По време на пресконференцията ще бъдат представени целите и дейностите на проекта ще допринесат за повишаване компетентността на служителите в Общината за по-качествено изпълнение на служебните им задължения.

На пресконференцията ще присъстват:
o Димитранка Каменова, кмет на Община Берковица;
o Златина Петрова, ръководител на проекта.

Проект „Повишаване на капацитета на общинска администрация Берковица“ в изпълнение на Договор № М13-22-58/18.08.2014 г., се изпълнява от Община Берковица за период от 12 месеца. Проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Настоящият документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Дата: 17 ноември 2014 г., понеделник

Начален час: 14:30 часа

Място: зала 2130 в Блок 2 на ТУ-София


Пресконференция на тема „Образование в съответствие със съвременните нужди на бизнеса“ ще се проведе на 17 ноември (понеделник) от 14:30 часа в зала 2130 в Блок 2 на Технически университет – София, бул. “Кл. Охридски“ №8.

На пресконференцията ще бъдат представени актуализираните учебни програми и планове на бакалавърската и магистърската степени на специалност „Електроника“. В учебните програми на специалностите са включени нови дисциплини, чрез които бъдещите специалисти да придобият нужните познания и умения.

На събитието ще бъде представена и изцяло новата магистърска специалност „Микротехнологии и наноинженеринг“, разработена от Факултет по електронна техника и технологии, Факултет по телекомуникации и Машинно – технологичен факултет на ТУ – София. Новата специалност е създадена след проведен анализ на съвременните тенденции на пазара на труда и е съобразена с нуждите на работодателите.

Програмите и специалностите са актуализирани в партньорство с Вистеон Електроникс България, Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии” и Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес.

Пресконференцията се организира по проект „Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда”, Договор № BG051PO001-3.1.07-0048. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Технически университет-София носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Договарящия орган.

Дата: 30 октомври 2014 г., четвъртък

Начален час: 11:00 часа

Място: Конферентната зала на новия Библиотечно-информационен център на ТУ-София


Техническият университет – София организира пресконференция на тема „Електронно правителство, наука, бизнес и алумни“, която ще се проведе на 30 октомври 2014 г. от 11:00 ч. в Конферентната зала на новия Библиотечно-информационен център на ТУ-София. По време на пресконференцията ще бъдат коментирани въпроси от стратегическо значение не само за университета и висшето образование в България, но и за обществото като цяло. Сред водещите теми са: иновативната система за електронно управление в ТУ – София (Е-ТУС); новият алумни център – лост за утвърждаване на престижа на университета и насърчаване на връзката между бизнеса и академичната общност. Възпитаниците на университета са сред най-изтъкнатите личности в обществото – Президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев, академик Стефан Воденичаров (председател на БАН), инж. Койчо Русев (председател на Български транспортен холдинг), проф. Венелин Живков (ректор на ТУ 2000-2004), инж. Анри Леви (управител на фирма „ФАДАТА“), инж. Николай Минков (изпълнителен директор на индустриален клъстер Средногорие мед), инж. Константин Колев (изпълнителен директор на „КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД”), инж. Лидия Шулева (евронаблюдател, евродепутат и народен представител в 40-то Народно събрание на България 2005 – 2009 и управител на “Бизнес интелект“) и много други. Значим е и приносът на ТУ-София в изграждането на „София Тех Парк“, като от 12-те лаборатории 6 са на ТУ-София.

В пресконференцията ще вземат участие ректорът на ТУ – София проф. д-р инж. Марин Христов, зам.-ректорите и представители на академичната общност.

Пресконференцията се организира в рамките на двудневна конференция на тема „Усъвършенстване на системите за управление на ТУ-София”, която ще се проведе на 30 и 31 октомври 2014 г., и в изпълнение на проект „Усъвършенстване на системата за управление на Техническия университет-София“, договор № BG051PO001-3.1.08-0023. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Технически университет-София носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Договарящия орган.

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional