Дата: 23 март 2015 г., понеделник

Начален час: 11:00 ч.

Място: Официалната зала на Столична община

Заключителна пресконференция по проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” ще се проведе на 23 март от 11:00 ч. в Официалната зала на Столична община ( ул. „Московска“ №33, ет. 1).

На събитието ще бъде представен филма „Кръстопът на вдъхновените“, показващ емблематични забележителности на общините София, Своге и Ихтиман. Те са включени в разработените по проекта съвместни туристически продукти, насочени към любителите на древната история, религия и култура.

По време на пресконференцията ще бъдат представени и постигнатите резултати от осъществяването на проекта. Неговото реализиране допринася за развитието на туристическия потенциал на региона и разнообразните възможности за опознаване на неговото наследство, отдих и забавление.

За проекта:
Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”, Договор №BG161PO001/3.2-03/2012/002 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 496 220 лв. и се изпълнява в периода от м. март 2013 г. до м. март 2015 г.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Бюджетна линия: BG161PO001/3. 2-03/2012, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3. 2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Цялата отговорност за съдържанието му носи Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Дата: 12 февруари 2015 г., четвъртък

Начален час: 15:45 ч.

Място: зала Пирин, Интер Експо Център


Пресконференция на тема „Кръстопът на вдъхновените – пътуване през векове на слава, духовно и културно развитие” ще се проведе на 12 февруари от 15:45 ч. в зала Пирин, Интер Експо Център. Събитието се провежда по проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”, изпълняван от Столична община в партньорство с общините Своге и Ихтиман.

По време на пресконференцията ще бъдат представени туристически пакети, обединяващи емблематични туристически обекти на територията на София, Ихтиман и Своге. Пакетите предлагат тематични турове до историческите, културните, религиозните и природните забележителности на трите общини.

Информация, снимки и видео за туристическите пакети и забележителностите ще намерите на: www.ssi.visitsofia.bg

За проекта:
Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”, Договор №BG161PO001/3.2-03/2012/002 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 496 220 лв. и се изпълнява в периода от м. март 2013 г. до м. март 2015 г.


Този документ е създаден в рамките на Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Бюджетна линия: BG161PO001/3. 2-03/2012, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3. 2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Цялата отговорност за съдържанието му носи Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Дата: 2 декември 2014 г., вторник

Начален час: 11:00 ч.

Място: Община Берковица, гр. Берковица


Пресконференция по проект „Повишаване на капацитета на общинска администрация Берковица“, която ще се проведе на 2 декември (вторник) от 11:00 часа в Община Берковица, пл. „Йордан Радичков“ 4.
По време на пресконференцията ще бъдат представени целите и дейностите на проекта ще допринесат за повишаване компетентността на служителите в Общината за по-качествено изпълнение на служебните им задължения.

На пресконференцията ще присъстват:
o Димитранка Каменова, кмет на Община Берковица;
o Златина Петрова, ръководител на проекта.

Проект „Повишаване на капацитета на общинска администрация Берковица“ в изпълнение на Договор № М13-22-58/18.08.2014 г., се изпълнява от Община Берковица за период от 12 месеца. Проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Настоящият документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Дата: 17 ноември 2014 г., понеделник

Начален час: 14:30 часа

Място: зала 2130 в Блок 2 на ТУ-София


Пресконференция на тема „Образование в съответствие със съвременните нужди на бизнеса“ ще се проведе на 17 ноември (понеделник) от 14:30 часа в зала 2130 в Блок 2 на Технически университет – София, бул. “Кл. Охридски“ №8.

На пресконференцията ще бъдат представени актуализираните учебни програми и планове на бакалавърската и магистърската степени на специалност „Електроника“. В учебните програми на специалностите са включени нови дисциплини, чрез които бъдещите специалисти да придобият нужните познания и умения.

На събитието ще бъде представена и изцяло новата магистърска специалност „Микротехнологии и наноинженеринг“, разработена от Факултет по електронна техника и технологии, Факултет по телекомуникации и Машинно – технологичен факултет на ТУ – София. Новата специалност е създадена след проведен анализ на съвременните тенденции на пазара на труда и е съобразена с нуждите на работодателите.

Програмите и специалностите са актуализирани в партньорство с Вистеон Електроникс България, Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии” и Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес.

Пресконференцията се организира по проект „Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда”, Договор № BG051PO001-3.1.07-0048. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Технически университет-София носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Договарящия орган.


Община Левски приключва успешно изпълнението на проект за подобряване на административния капацитет и ефективността на общинската администрация. Това стана ясно днес на заключителна пресконференция, проведена в Община Левски, на която бяха отчетени изпълнените дейности и резултатите от осъществяването на проекта. Проект „Подобряване на административния капацитет и ефективността на общинската администрация – община Левски” – договор за безвъзмездна финансова помощ №13-22-68/06.12.2013 г., е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целевите групи, включени в рамките на проекта, бяха служители на общинска администрация Левски, както и кмет на община, заместник-кметове, кметове и кметски наместници на населените места от община Левски.

„В рамките на осъществяването на проекта бяха проведени редица обучения, целящи да повишат квалификацията и мотивацията на общинските служители, а оттам – и качеството на административното обслужване в общината“, отчете ръководителят на проекта Петя Чолакова-Методиева. „Като обща цел в проекта беше заложено повишаване на административния капацитет и подобряване на ефективността на общинска администрация в община Левски. Специфичните цели включваха повишаване на квалификацията на общинските служители чрез обучение в сферите на тяхната компетентност; повишаване на мотивацията на служителите на общината чрез осигуряване на равни възможности за професионално и кариерно развитие, както и постигане на ефективна организация, координация и контрол в работата на общинска администрация Левски чрез участие в адекватни и актуални обучителни програми“, допълни тя.

Като част от дейностите по проекта бяха осъществени обучения по ключови компетентности – на тема „Лидерски умения”, преминато от общо 19 служители, и на тема „Работа в екип и екипна ефективност” с участието на 2 групи по 30 служители, или обучени общо 60 служители. Друго обучение – за работа с граждани от уязвимите групи, преминаха 20 служители на Община Левски. В рамките на тези 4 обучения бяха обучени общо 99 служители на Община Левски.

В рамките на изпълнението на проекта служители на Община Левски преминаха и обучения в Института по публична администрация – съответно на теми като „Управленски умения в администрацията”, „Делова комуникация и етикет”, „Връзки с обществеността” и „Основни производства по АПК” (за неюристи).

Продължителността на проекта беше 9 месеца, а стойността му – 76 581,44 лв.

Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Левски и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на Европейския съюз и договарящия орган.

Дата: 30 юни (понеделник)

Начален час: 11:00 часа

Място: заседателна зала №304, етаж 3 от сградата на Община Левски

Община Левски организира встъпителна пресконференция по проект „Подобряване процесите по стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение и контрол в община Левски“, Договор №13-13-30/30.10.2013 г. Пресконференцията ще се проведе на 30 юни (понеделник) от 11:00 часа в заседателна зала №304, ет. 3 от сградата на Община Левски.

На пресконференцията ще бъдат представени целите проекта и дейностите, които предстои да бъдат реализирани за подобряване на процесите по стратегическо планиране.

Участници в пресконференцията:
• Дилян Йорданов, ръководител на проекта
• Милка Георгиева, координатор на проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 75 488,06 лева.

Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Левски и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Дата: 23 април 2014 г., сряда
Начален час: 14:00 часа
Място: сградата на Община Ветрино

По време на пресконференцията ще бъде представен проекта, неговите цели и дейности, които ще подобрят дейността на общинската администрация.

Проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Ветрино посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Община Драгоман изпълнява проект „Обучение на служителите на Община Драгоман”, Договор N13-22-1/02.01.2014 г., който цели да спомогне за повишаването компетентността на служителите в общинската администрация. Те ще имат възможността да преминат през обучения по английски език за начинаещи, ефективна комуникация и работа в екип, управление на времето и стреса и специализирани обучения от Каталога на ИПА.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, като общата му стойност е 53 275,83 лева. Той ще се изпълнява от Община Драгоман в продължение на 9 месеца.

По проект „Обучение на служителите на Община Драгоман” ще бъдат изпълнени дейности за обучение по английски език за начинаещи, „Ефективна комуникация и работа в екип”, Управление на времето и стреса” и Специализирани обучения от Каталога на ИПА. В рамките на проекта ще бъдат осъществени и дейности за информация и публичност, които да спомогнат за неговото популяризиране и запознаване с ползите от неговото реализиране.

Чрез тези дейности, проектът цели да повиши езиковата подготовка на общинските служители и тяхната квалификация в областта на информационните технологии, както и подобряване на комуникационните им умения и уменията за управление на времето. „Реализирането на проекта ще допринесе за повишаване компетентността на служителите в Общината и за подобряване на ефективното и качествено обслужване“, коментира Емилия Милушева, ръководител на проекта.

Очакван резултат от изпълнението на дейностите, освен проведени различни обучения и курсове, е сформирането на екип за управление на проекта, който ще придобие опит и ще усъвършенства своите познания за изготвяне и реализиране на бъдещи проекти на Общината.

 

За контакти и информация:

Община Драгоман

Телефон: 07172/21-03

Факс: 07172/20-14

e-mail: obshtina_dragoman@abv.bg

web: http://www.obshtinadragoman.com/

 

Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Драгоман и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Дата: 10 април 2014 г. (четвъртък)

Час: 11:00 часа

Място: Община Драгоман, ул. “Захари Стоянов” №26

По време на пресконференцията ще бъдат представени целите и дейностите на проекта, които ще допринесат за повишаване компетентността на служителите в общината за по-качествено изпълнение на служебните им задължения.

Проект „Обучение на служителите на община Драгоман”, Договор N13-22-1/02.01.2014 г. е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент на проекта е Община Драгоман.

 

Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Драгоман и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Дата: 21 март 2014 г., петък

Начален час: 10:00 часа

Място: Община Чипровци, бул. “Петър Парчевич” №45

По време на пресконференцията ще бъдат представени целите и дейностите на проекта, които ще допринесат за повишаване ефективността на общинската администрация при разработване и въвеждане на интегрирани публични политики.

Проект „Подпомагане на дейността на община Чипровци чрез ефективни политики през следващия програмен период”, Договор № 13-13-80/13.12.2013 г. се изпълнява по Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/1.3-07, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Приоритетна ос І „Добро управление” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент на проекта е Община Чипровци.

Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Чипровци и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional