Община Берковица започна изпълнението на проект за подобряване на ефективността на общинската администрация и повишаване капацитета и уменията на служителите в нея. Проект „Повишаване на капацитета на общинска администрация Берковица“ е на стойност 89 745,50 лева и се изпълнява за период от 12 месеца.

Проектът цели да подобри ефикасността и ефективността на общинската администрация, да повиши квалификацията на по-голям брой служители чрез обучения за различни умения и познания и да постигне европейски стандарти в администрацията – професионално, модерно и компетентно обслужване. Изпълнението на целите ще повиши капацитета на администрацията в Общината и ще подобри предоставяните от нея услуги за бизнеса и гражданите.

В резултат на осъществяването на проекта ще бъдат обучени и сертифицирани 95 служители. След приключването на проекта служителите ще са с повишена професионална компетентност, което ще подобри изпълнението на задълженията им. „За тази цел са предвидени обучения за работа с хора със специфични потребности, повишаване мотивацията на служителите, комуникативни и презентационни умения“, коментира Златина Петрова, ръководител на проекта.

Служителите с ръководни функции ще преминат обучения за добро управление, отворена и прозрачна администрация. За тези, които работят за интеграцията на малцинства, са предвидени курсове по приложни въпроси за интеграция на етническите групи в България.

Проект „Повишаване на капацитета на общинска администрация Берковица“ в изпълнение на Договор № М13-22-58/18.08.2014 г. се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Настоящият документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Дата: 2 декември 2014 г., вторник

Начален час: 11:00 ч.

Място: Община Берковица, гр. Берковица


Пресконференция по проект „Повишаване на капацитета на общинска администрация Берковица“, която ще се проведе на 2 декември (вторник) от 11:00 часа в Община Берковица, пл. „Йордан Радичков“ 4.
По време на пресконференцията ще бъдат представени целите и дейностите на проекта ще допринесат за повишаване компетентността на служителите в Общината за по-качествено изпълнение на служебните им задължения.

На пресконференцията ще присъстват:
o Димитранка Каменова, кмет на Община Берковица;
o Златина Петрова, ръководител на проекта.

Проект „Повишаване на капацитета на общинска администрация Берковица“ в изпълнение на Договор № М13-22-58/18.08.2014 г., се изпълнява от Община Берковица за период от 12 месеца. Проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Настоящият документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional