На 22.03.2016 г. (вторник) от 9.30 ч. в Националния институт на правосъдието, гр. София, се проведе заключителна пресконференция по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.
Гости на събитието бяха Карина Екорнес, временно управляващ посолството на Кралство Норвегия, Далила Факирова, ръководител на програмна област BG 14 на НФМ, Министерство на правосъдието, Димитър Узунов, представляващ Висшия съдебен съвет, Соня Найденова, член на ВСС и председател на комисия „Международна дейност“, представители на съдебната, изпълнителната и законодателната власт и журналисти.

Галина Карагьозова, ръководител на проекта и член на ВСС, представи постигнатите резултати и заяви: „Проектът е изпълнен успешно, неговите резултати са впечатляващи и въпреки че стартира преди повече от 3 години, той звучи изключително актуално и в контекста на актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа и на стратегията за електронно правосъдие“.

Димитър Узунов, представляващ Висшия съдебен съвет, благодари на Кралство Норвегия, в лицето на временно управляващият посолството на страната – Карина Екорнес, за финансовата и експертна подкрепа при изпълнението на проекта, който допринася за напредъка по значими въпроси в съдебната власт, касаещи защитата правата на човека, електронното правосъдие и оценяването на работната натовареност на магистратите. „Успешната реализация на този проект е от изключително значение, защото неговата основна цел е пряко обвързана с провеждането и реализирането на така желаната съдебна реформа“.

По време на пресконференцията ключови експерти и представители на изпълнителите на отделните дейности представиха конкретните постигнати резултати.

В рамките на проекта бе изготвен сравнителен анализ на законодателството в областта на електронното призоваване и въз основа на него бяха изработени конкретни предложения за законодателни промени, които в момента са част от проектите за изменение и допълнение на процесуалните закони. Разработена бе система за електронно призоваване, която бе интегрирана в единния електронен портал за електронно правосъдие. Деветимата български съдии, изпратени в изпълнение на проекта да подпомагат Регистратурата на Европейския съд по правата на човека, допринесоха за произнасянето по допустимостта на всички от огромния брой висящи жалби срещу България. Същите тези съдии станаха и ядрото на изградена вътрешна мрежа за обмен на информация относно функционирането и практиката на Европейския съд по правата на човека, като българските магистрати ще могат да обсъждат посочените въпроси със своите колеги в изграден за целта онлайн форум. Изготвен бе Анализ на практиката и подходите при оценка на натовареността на магистратите, възприети от страните членки на Съвета на Европа. Изработени бяха прецизни критерии за качествена оценка на натовареността на магистратите, въз основа на които бе приета и Методологията за периодично отчитане и управление на натовареността на органите на съдебната власт с включени качествени показатели.
По време на изпълнението на проекта регулярно бяха организирани събития, на които представители на съдебната, изпълнителната и законодателната власт, адвокатурата и НПО-сектора бяха запознавани с работата на експертите и можеха да изразят мнение и да отправят конкретни предложения и препоръки с оглед постигане на резултатите по проекта.

Проектът „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“ се изпълнява от Висшия съдебен съвет по договор за безвъзмездна финансова помощ № 93-00-41/20.02.2013 г. с бюджет 785 000 евро и с обща продължителност от 39 месеца.


На пресконференция днес в Национален пресклуб БТА, гр. София, Висшият съдебен съвет представи резултатите от проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е стартирал на 13.03.2014 година и е с продължителност 18 месеца.

Пресконференцията беше открита от Соня Найденова, представляващ Висшия съдебен съвет. Тя поздрави екипа, осъществил проекта, за отличната работа и успешното приключване на всички дейности, водещи до реални резултати в подобряване ефективността на съдебната система, отчетността за натовареността на съдилищата и допринасящи за прозрачността на системата.

Мария Кузманова, ръководител на проекта, запозна присъстващите с целите, реализираните дейности и постигнатите резултати. В рамките на проекта е проведено специализирано интерактивно обучение на съдебни статистици и съдебни служители, извършващи статистическа дейност; разработена е Методика за контрол и проверка на статистически данни – отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България; осъществено е обучение за работа с Методиката и е разработен документ от две части „Оценка на ефективността на реализираните обучения по проекта и План за въвеждане на продължаващо обучение“.

„Методиката допринася за вярната и обективна оценка за дейността на съдилищата. Събираните обективни данни ще подпомогнат разработването на бъдещи проекти и политики в съдебната система, както и на бъдещи реформи в тази област“, коментира г-жа Кузманова. Въвеждането й е един от основаните инструменти, който ще подпомогне контрола на постъпващата статистическа информация от съдилищата и прекрояването на съдебната карта с оглед преструктуриране на съдебните органи и оптимизиране на щатовете в тях.

Методиката за контрол и проверка на статистически данни представи Стоян Ставрев от „Българска консултантска организация“ ЕООД – компанията, разработила ключовия документ. Разработването й е стартирало с: а) извършване на анализ при извличането и обобщаването на статистическите данни, отчитащи дейността на съдилищата в страната и б) проучване на международен опит и добри практики. За събиране на информацията, необходима в анализа, е проведено проучване под формата на анкетни карти. „В проучването активно се включиха повече от 80% от съдилищата в страна, което позволи събирането и обобщаването на актуална и достоверна информация“, сподели Стоян Ставрев. За обсъждане на набелязаните проблеми в анкетите, са проведени и фокус групи, дискутиращи актуални казуси при събиране на данни и отчитане дейността на съдилищата. Чрез Методиката се събират данни за натовареността на съдилищата в страната и отделните съдии, като информацията се попълва в унифицирана електронна форма. „Благодарение на електронната форма, преносът на информация се осъществява автоматично – така се избягват грешките, допускани при ръчен препис на данните, и натовареността се отчита обективно и точно.

Стоян Ставрев препоръча ВСС да продължи да работи в посока на подобряване на електронните услуги в съдебната система, като изгради и унифицирана деловодна система и провежда задълбочени обучения на заинтересованите служители. Единната деловодна система ще допринесе за уеднаквяване и съизмеримост на статистическата информация, която се изпраща от съдилищата към ВСС и Министерство на правосъдието.

За работа с Методиката са изготвени указания, които ще бъдат достъпни за всички заинтересовани страни. В рамките на проекта е проведено и обучение на членовете на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” (КПКИТС) и Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт (КАОСНОСВ) на ВСС, за практическо прилагане на Методиката. Обучени и сертифицирани са 17 членове на ВСС.

В рамките на проекта е проведено специализирано интерактивно обучение на 195 съдебни статистици и съдебни служители, извършващи статистически дейности от съдилища на петте апелативни района на Република България.

Резултатите от проведените обучения представи Добромира Банкова, експерт от фирмата-обучител „Д енд Д Консултинг“ ООД. Тя сподели, че това е първото обучение за съдебни статистици и служители, извършващи статистически дейности, което поставя основите за повишаване квалификацията им и подобряване ефективността на тяхната работа. Добромира Банкова запозна участниците в пресконференцията с изготвените Оценка на ефективността на реализираните обучения по проекта и План за въвеждане на продължаващо обучение. „Служителите, ангажирани със събирането на статистическа информация в съдебната система, често са деловодители, които не притежават нужното професионално образование“, коментира г-жа Банкова. Ето защо, сред основните мерки, залегнали в Плана, са регулярно провеждане на продължаващи професионални обучения – учене за цял живот, и повишаване на инвестициите за обучения.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ”, договор № С13-24-1/13.03.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Висшият съдебен съвет организира кръгла маса за представяне на Сравнително изследване на опита и добрите практики в държави-членки на Съвета на Европа и на действащото законодателство в Република България в областта на електронното призоваване. Събитието се проведе на 23 и 24 февруари в рамките на Дейност 2 по Цел 1 на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.

Сравнително изследване на опита и добрите практики в държави-членки на Съвета на Европа и на действащото законодателство в Република България в областта на електронното призоваване
Мартин Петков, ключов експерт по проекта, представи сравнително изследване на опита и добрите практики в държави-членки на Съвета на Европа и на действащото законодателство у нас в областта на електронното призоваване. Изследването обобщава информация за 14 европейски държави, които се намират на различен етап от внедряването на системата. В 100% от разгледаните случаи електронното призоваване се прилага в гражданския процес и почти навсякъде ограничено в наказателния процес. Не съществуват пречки за прилагането му в административния процес, какъвто е случаят в Литва, Словакия, Естония. „Потенциалните добри практики, които България би могла да следва, са в Италия и Словения, Португалия и Испания, Литва и Естония“, обобщи експертът.

Предложения за законодателни промени в областта на електронното призоваване
Основен акцент по време на кръглата маса бяха предложенията за законодателни промени в процесуалните закони относно електронното призоваване. Те са разработени въз основа на анализ на действащото в момента законодателство. Законодателните промени ще прецизират нормативната уредба на системата за електронно призоваване и ще гарантират неговата ефикасност и ефективност.

Конкретни предложения на законодателни промени представи проф. Георги Димитров, експерт по проекта. Предложенията включват изменения и допълнения в разпоредби на Гражданския процесуален кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Административнопроцесуалния кодекс. В тях са залегнали съществени принципи, като доброволност на електронното призоваване, технологична неутралност и удобство за гражданите.

Предложените промени бяха дискутирани от представители на съдебната, изпълнителната и законодателната власт и адвокатурата. На събитието участва и Явор Хайтов, заместник-председател на Народното събрание и член на Комисията по правни въпроси. Становище по темата изразиха и експерти от Съвета на Европа. Въз основа на споделените експертни мнения, промените ще бъдат финализирани в конкретно предложение за изменение и допълнение на ГПК, НПК и АПК.

# # #
За проекта:
Проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“ се изпълнява от Висшия съдебен съвет по договор за безвъзмездна помощ № 93-00-41/20.02.2013 г. Проектът е с бюджет 785 000 € и се осъществява за период от 32 месеца.

Основни цели на проекта
 Цел 1: Ефективна система за електронно призоваване в съответствие с разпоредбите на Закона за електронното управление.
 Цел 2: Повишаване на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека.
 Цел 3: Мрежа от съдии, специализирани в областта на човешките права.
 Цел 4: Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система, както на индивидуално, така и на институционално ниво, с акцент върху разработени качествени показатели и критерии.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Висш съдебен съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional