Пресконференция на тема „Състояние на образованието по предприемачество и иновативни предприемачески стратегии в агросектора“

Дата: 19 ноември, сряда

Място: betahaus, гр. София

Начален час: 11:00 ч.


• Има ли добри програми за образование по предприемачество в България?
• Какви добри практики от Гърция в сферата на образованието и обучението по предприемачество могат да се приложат в България?
• Как да стимулираме младите предрпиемачи в агросектора?
• Какви познания и умения трябва да притежават предприемачите, за да развиват успешно собствен аграрен бизнес?

Отговорите на тези въпроси ще научите на пресконференция на тема „Състояние на образованието по предприемачество и иновативни предприемачески стратегии в агросектора“, която ще се проведе на 19 ноември (сряда) от 11:00 часа в betahaus, ул. „Крум Попов“ №58, гр. София. Събитието се организира по проект „Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България – Гърция”, осъществяван от Център за предприемачество и управленско развитие – България (CEED България).
В рамките на проекта се проведе Академия по предприемачество, където участниците бяха обучавани по специална програма, разработена в рамките на проекта от предприемачи в областта на агробизнеса и експерти в сферата на образованието. Партньор в създаването на програмата и провеждането на академията е American Farm School към колежа Perrotis в Гърция, който има опит в образованието и обучението по предприемачество конкретно в областта на селското стопанство. На пресконференцията ще бъдат представени резултатите от проведените обучения и нагласите на бъдещите предприемачи.

На пресконференцията ще присъстват:
• Надежда Ташева – ръководител на проекта;
• Станислав Червенков – експерт по проекта;
• Николай Ярмов – експерт по проекта.

За проекта:
Проект „Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България- Гърция” се осъществява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.07-0042-C0001 „Без граници – компонент 1 – фаза 2”. Основната цел на проекта е изграждане и функциониране на транснационално партньорство и сътрудничество между България и Гърция за анализиране и изготвяне на обща учебна програма и разпространение на възможностите за стартиране и развитие на иновативни предприемачески инициативи.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional