Община Годеч изгради нов спортен комплекс с мултифункционална зала

На пресконференция днес бяха представени резултатите от осъществяване на проект „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс в гр. Годеч, община Годеч“. В рамките на проекта беше изграден спортен комплекс в гр. Годеч, който разполага с мултифункционална зала и предлага различни спортни занимания.

Проект „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс в гр. Годеч, община Годеч“ се осъществява финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за Развитие на селските райони. Проектът е на стойност 5 739 020,57лева и се осъществи за периода от 27.11.2012 г. до 15.07.2015 г.

В своята мултифункционална зала комплексът предлага разнообразни спортни занимания, подходящи за различни възрастови и социални групи. В нея е осигурен равен достъп и възможност за активно социално включване и интегриране на хора с увреждания. В рамките на проекта бяха изградени и нови трибуни за 600 седящи места, пречиствателно съоръжение, паркоустройство, футболно игрище, паркинг и детска площадка.

Като част от заключителното събитие по проекта се проведе и детски спортен празник. Младежи и деца от Годеч се включиха в турнир по футбол, проведен в новата спортна зала. Заедно те пробваха възможностите на залата и съоръженията в нея и изразиха желание да продължат да спортуват активно в нея.

Този документ е създаден в рамките на проект №23/321/01390/ 27/11/2012г. „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс в гр. Годеч”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за Развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Годеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional