Община Ветрино оптимизира функциите на администрацията и подобри координацията на работния процес


Община Ветрино успешно приключи изпълнението на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в Община Ветрино посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”. Неговото осъществяване допринесе за оптимизиране на функциите на общинската администрация и подобряване на работния процес. На пресконференция днес бяха представени постигнатите резултати и ползи от реализирането на проектните дейности.

В рамките на проекта е изготвен функционален анализ и анализ на нормативни актове, правилници, методики и процедури. Проведено е и изследване на работните процеси в Общината, въз основа на което са разработени препоръки и процедури за ефикасна работа и икономичност на извършваните дейности.

Разработени процедури и нормативи:
• Нов Устройствен правилник;
• Процедура за разработване, утвърждаване и изменение на функционални характеристики на административни звена;
• Процедура за планиране на човешките ресурси;
• Процедура за разработване, утвърждаване и отчитане на изпълнението на годишните цели на общинската администрация и на административните звена;
• Процедура за измерване и оценка на изпълнението дейностите;
• Функционални характеристики на дирекциите и отделите.

„Реализацията на проекта допринесе за формиране на ясна визия за институционално изграждане, модернизация и организационно развитие на общинската администрация в Община Ветрино“, коментира Пламена Василева, ръководител на проекта. Тя допълни, че чрез осъществените дейности се гарантира стабилността на администрацията и се създава устойчив административен капацитет за постоянна оценка на релевантността, ефективността и ефикасността на функциите и структурата на местната администрация.

С цел подобряване на извършваните услуги и ефикасността на служебните задължения, служители на Общината преминаха обучения за повишаване на професионалните компетенции и познания.

За проекта
Проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в Община Ветрино посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-11-58/11.10.2013 г. се осъществява по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът се изпълнява по “Приоритетна ос І “Добро управление”, Подприоритет 1.1 “Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07. Общата стойност на проекта е 85 446,72 лева. Той беше реализиран за период от 12 месеца.

Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ветрино и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional