Министерството на отбраната разработи информационна система за достъп до пространствени данни


Информационна система за достъп до пространствени данни на Министерство на отбраната ще предоставя 38 електронни услуги за администрацията, бизнеса и гражданите. Системата ще бъде представена на конференция на 16 юли от 09:30 часа в София Хотел Балкан, гр. София. Системата е разработена в рамките на проект „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната“, Договор № 12-32-2/18.01.2013 г.

На конференцията ще присъстват д-р Добромир Тотев, постоянен секретар на отбраната и ръководител на проекта, Александър Йоловски, ръководител на УО на ОПАК, вицеадмирал Румен Николов, началник на отбраната, полк. Румен Димитров, началник на Военно-географската служба, Атанас Темелков, зам. и.д. на ИА ЕСМИС, служители в администрацията и представители на бизнеса. Те ще дискутират възможностите, които предоставя системата, и ползите от нейното стартиране за подобряване качеството на административните услуги и улесняване на достъпа до тях.

Чрез информационната система потребителите ще могат бързо и лесно да откриват, разглеждат и изтеглят пространствени географски данни. Системата включва още функционалности за конвертиране, съхранение и администриране на пространствените данни и услуги. Системата ще бъде обслужвана от Военно-географската служба, която според законовите разпоредби има задължението да изпълнява дейностите по създаване на геоинформационни продукти, като карти, схеми, анализи на терена, цифрови данни за местността, снимки от въздуха и друга географска информация.

За проекта:
Проект „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната“, Договор № 12-32-2/18.01.2013 г., се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основна цел на проекта е подобряване на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез реализиране на информационната система за достъп до пространствени данни. Проектът се изпълнява за период от 30 месеца и е на обща стойност 809 036,90 лв.

Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на отбраната и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на Европейския съюз и договарящия орган.

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional